Adatkezelési tájékoztató

A media24.hu. (továbbiakban szolgáltató) a media24.hu weboldal (továbbiakban honlap) működtetése során a honlapra látogatók (továbbiakban érintett) adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) rendelkezéseivel összhangban.

szolgáltató ezúton tájékoztatja az érintettet a honlapon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

honlap használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez. Az érintettek adatainak kezelésére vonatkozóan az érintettek által a szolgáltatóval megkötött szerződések általános szerződési feltételei további rendelkezéseket tartalmazhatnak.

honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (linkeket), amelyek más internetes oldalakra, honlapokra vezetnek. Ezeknek az odalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért szolgáltató nem vállal felelősséget.

szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

 - név:   media24.hu
 - weboldal:   www.media24.hu
 - email:   info@media24.hu

szolgáltató adatkezelésének célja, hogy az érintettől kapott információk alapján az érintett számára kommunikációs csatornát biztosítson.

honlap használata során a szolgáltató adatokat gyűjt az érintettektől. Az így gyűjtött adatok a honlap használatára vonatkozó nem személyes adatok.

szolgáltató az érintett általi felhasználói tevékenységeket a saját rendszerében nem naplózza.

szolgáltató általi adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Amennyiben a szolgáltatott adatokat a szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéseken túl személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Szolgáltató az érintett által megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az adatszolgáltató személy, azaz az érintett felel. Érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség az e-mail címet megadó érintettet terheli.

Amennyiben az érintett valamely szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során kárt okoz, a szolgáltató jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

szolgáltató az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a szolgáltatások teljesítése érdekében kezelt adatokat a teljesítéshez szükséges ideig kezeli.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Külső szolgáltató végzi a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére. Elérhetősége: www.google.com/analytics/ A megjelölt külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van a saját tartalma tekintetében összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal.

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt vagy éljen a böngésző által nyújtott blokkolási lehetőségekről (követés védelem).

Sütikkel kapcsolatos további információk elérhetőek a https://www.aboutcookies.org/ angol nyelvű oldalon.

Az adatokat elsődlegesen szolgáltató, illetve szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az érintett az alábbiakban ismertetett jogait a szolgáltató feltüntetett elérhetőségén gyakorolhatja.

  1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltatóhoz fordulthat, és bármikor tájékoztatást kérhet a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az érintett kérése esetén a szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  1. Az érintettkérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését vagy törlését. A szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti adatai zárolását. A szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

  1. Az érintetttiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A szolgáltató a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

Egyebekben az érintett az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célra használja fel.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során az azonosítást és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor (jelszó visszaállítás) e-mail küldésére.

szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A szolgáltató köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, e kötelezettségei teljesítésére felhívni.

Annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani az EU jogi szabályozás és az internet fejlődésével a szolgáltató jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. A módosítást az érintett a hatályba lépését követően a honlap használatával, ráutaló magatartással fogadja el.